ALGEMENE VOORWAARDEN

Ik houd er enorm van om helderheid en een goede (vertrouwens)relatie creëren en te behouden. Daarom heb ik een aantal spelregels opgesteld die duidelijkheid geven over betalingen, annuleringen, verantwoordelijkheden, klachten en privacy. Dan hebben we het ‘zakelijke’ gedeelte vastgesteld en kan ik me verder geheel concentreren op de coaching, het advies, de workshop of andere dienst waarvoor je mij de opdracht heb gegeven. De voorwaarden kunnen tussentijds veranderen, hierbij zal altijd de laatste versie van toepassing op al mijn diensten zijn.

 1. Je zegt ‘ja ik ga akkoord met de voorwaarden van Renew /Kim Voets als je een of meer van mijn diensten geboekt of gereserveerd hebt via mijn website, een eigen verzonden mail of brief dat en/of als je een aanbod bevestigt dat ik je heb toegezonden.
 2. Je ontvangt een opdrachtbevestiging.
 3. Facturering:
  – Voor alle opdrachten ontvang je vooraf een betalingsverzoek. Je ontvangt van mij een eindfactuur nadat de opdracht heeft plaatsgevonden.
 4. Onze afspraken zijn definitief geworden, nadat je een opdrachtbevestiging van mij ontvangen hebt.
 5.  De diensten die wij hebben afgesproken worden door mij geleverd.
 6.  Na afloop volgt er mogelijk nog een factuur voor de extra werkzaamheden of reiskosten die je mij gevraagd hebt te maken.
 7.  De tarieven zijn altijd exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 8.  Voor opdrachten buiten eigen locatie, reken ik reisuren of een kilometervergoeding.
  Verder zijn NIET inbegrepen: vlucht-, reis- en verblijfskosten voor opdrachten in het buitenland. En (veer)boot/pond-, parkeer-, en  verblijfskosten binnen Nederland voor bijvoorbeeld de (Wadden)eilanden. Reis- en verblijfskosten in het buitenland.
 9.  Weet dat de door jou gegeven informatie, discreet behandeld wordt door mij (zie privacybeleid hieronder). Ik geef jouw gegevens niet door aan derden.
 10. Renew /Kim Voets is niet verantwoordelijk voor resultaten die gebaseerd zijn op door jou verkeerd doorgegeven
  data.
 11.  Ontdek je achteraf dat de door jou doorgegeven data niet kloppen en dienst is al ingezet of geleverd en/of het advies is al uitgebracht, dan kan het consult/advies of de opdracht niet kosteloos worden overgedaan.
 12.  De informatie die je mij verstrekt, is accuraat, volledig en naar waarheid en beste weten ingevuld/aangeleverd.

ANNULERING

Indien je een reeds (aan)betaalde opdracht vooraf wilt annuleren, dan ben je de volgende kosten verschuldigd: intake-, administratie- en voorbereidingskosten, bestaande uit 60% van het factuurbedrag. Het restant wordt teruggestort. Afspraken die reeds in gang zijn gezet, zullen niet worden terugbetaald. Mocht je voor een sessie of opdracht onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, gelieve me dit uiterlijk 48 uur (2 werkdagen) voor het afgesproken tijdstip te laten weten, zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken. Wanneer afspraken niet tijdig worden geannuleerd of niet worden nagekomen, of je komt niet opdagen dan worden er kosten in rekening gebracht en worden aanbetaalde bedragen niet teruggestort.
Een leven naar je hart | Kim Voets behoudt zich het recht voor een workshop, sessie, analyse, cursus of lezing te annuleren bij onvoldoende belangstelling. Eventueel betaald boekingsgeld wordt binnen 10 dagen teruggestort.

DISCLAIMER

Alle coaching, adviezen, consultaties, workshops en overige diensten van ‘Een leven naar je hart’, zijn gebaseerd op zeer nauwkeurige analyses. Hoewel de meeste opdrachtgevers zeer veel baat hebben bij het advies, zijn resultaten niet gegarandeerd. Jij besluit namelijk zelf hoe en of je om mijn aanbevelingen gaat toepassen. ‘Een leven naar je hart’ is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat jij na de coaching, consult, training, workshop, opleiding of een andere dienst met de opgedane kennis of advies doet.  De verantwoordelijkheid ligt bij jou, de opdrachtgever. ‘Een leven naar je hart’ is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen of lichamelijk letsel die opgetreden tijdens of na mijn coaching/consult/advies. Ik ben ook op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele gevolgsuccessen of gevolgschade.
De betaling wordt niet gerestitueerd.

KLACHTEN

Ik ga er van uit dat je heel tevreden over mijn advies en overige diensten bent. Heb je alsnog een klacht? Meld dit dan bij mij. Ik stel voor dat wij dan samen een gesprek aangaan om geschillen te voorkomen en om tot een oplossing te komen waarbij zowel jouw belangen alsook die van mij gerespecteerd worden.

De laatste versie op mijn website www.kimvoets.com is geldig.

 

PRIVACY

Verwerking van persoonsgegevens
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vind ik erg belangrijk. Renew| Kim Voets is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Het is daarom van groot belang dat je kennis neemt van en akkoord gaat met deze privacy verklaring.

Renew| Kim Voets is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.kimvoets.com, Oud Aalden 10,  7854RW AALDEN, tel. +31 (nul zes) 38300654. Kim Voets is de Functionaris Gegevensbescherming van Renew | Kim Voets. Ik ben te bereiken via kim@kimvoets.com en bovengenoemd telefoonnummer

Persoonsgegevens die Renew | KIM VOETS verwerkt
Renew | Kim Voets verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn nieuwsbrief, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of nadat, advies of een andere dienst hebt ontvangen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Renew | Kim Voets:

 • Voornaam, achternaam en E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Renew | Kim Voets verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van mijn nieuwsbrief of blogbericht
 • jou te informeren over nieuwe ontwikkelingen, tips & tools en wijzigingen van diensten en producten van Renew | Kim Voets.

Andere gegevens
Renew | Kim Voets vraagt mogelijk ook andere persoonsgegeven of bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden na afloop van het advies niet bewaard, tenzij dat fiscaal verplicht is en gewist.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Renew | Kim Voets bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Renew | Kim Voets verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Renew | Kim Voets en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kim@kimvoets.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Renew | Kim Voets neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via kim@kimvoets.com.

Wijzigingen
Renew | Kim Voets behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacy verklaring.